ویلای بزرگ کَژنگار

ویلای کژنگار بنایست با پهنه 2700 مترمربع که تیم نگارستان مرشدار در سال 1401 خورشیدی طراحی و ساخت آن در اواسط سال 1402 در شهر زارچ یزد به اتمام خواهد رسید.