پروژه طراحی آپارتمان فرمانیه تهران در سال 1401 خورشیدی توسط نگارستان مرشدار طراحی شد.